Ύλη ΑΟΔΕ

*Μετά την μείωση της ύλης που ανακοινώθηκε, η ύλη του μαθήματος περιορίζεται στα πρώτα 2 κεφάλαια.

Αριθμ. Φ6/124758/Δ4/23-9-20

“Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 “

Μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση ITYE Διόφαντος) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1.1. Εισαγωγή 
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων 
1.1.2.α. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
1.1.2.γ. Τομέας δραστηριότητας 
1.1.2.δ. Το μέγεθος των Επιχειρήσεων 
1.1.2.ε. Η Γεωγραφική Έκταση των Δραστηριοτήτων 
1.2. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.2.1. Εισαγωγή 
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία 
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία 
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία 
1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
1.3.1. Εισαγωγή 
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισμός 
1.4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.4.1. Εισαγωγή 
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
1.5. ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.5.1. Εισαγωγή 
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα 
1.5.3. Η Αποδοτικότητα 
1.5.4. Η Παραγωγικότητα 
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2.2.1. Εισαγωγή
2.3. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
2.3.1. Γνώσεις 
2.3.2. Ικανότητες 
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT) 
2.4.1. Εισαγωγή 
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management 
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης 
2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING) 
2.5.1. Εισαγωγή 
2.5.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing (εκτός των παραγράφων 2.5.3.α, 2.5.3.β, 2.5.3.γ, 2.5.3.δ) 
2.5.3. Το μίγμα marketing (marketing – mix) 
2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
2.6.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 
2.7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.7.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 
2.7.2. Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας 
2.7.2.α. Η λειτουργία του προϋπολογισμού 
2.7.2.β. Η ταμειακή λειτουργία 
2.7.2.γ. Η λογιστική λειτουργία (Οι τρεις πρώτες περίοδοι της παραγράφου, δηλ. από «Η λειτουργία αυτή … που ισχύουν».)
2.7.2.δ. Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων 
2.8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.8.1. Εισαγωγή – Έννοια και Φύση της Παραγωγής 
2.8.2. Σκοποί και επί μέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής 
2.8.2.α. Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
2.8.2.β. Σχεδιασμός παραγωγής 
2.8.2.γ. Προγραμματισμός 
2.8.2.δ. Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
2.8.2.ε. Αποθήκευση 
2.8.2.στ. Συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής 
2.8.2.ζ Προμήθειες 
2.9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
2.9.1. Εισαγωγή 
2.9.1.α. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 
2.9.1.β. Προσλήψεις 
2.9.1.γ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 
2.9.1.δ. Μεταθέσεις και Προαγωγές Προσωπικού 
2.9.1.ε. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών 
2.9.1.στ. Κοινωνική και Υγειονομική Υποστήριξη 
2.9.1.ζ. Εργασιακές Σχέσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
3.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
3.5.1. Εισαγωγή 
3.5.2. Συνήθη Προβλήματα κατά την Λήψη Αποφάσεων 
3.5.3. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 
3.5.4. Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4.3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
4.3.1. Εισαγωγή – Η Έννοια της Μάθησης 
4.3.2. Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης 
4.3.3. Η έννοια του Οργανισμού που Μαθαίνει 
4.3.4. Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σε οργανισμούς που μαθαίνουν 
4.3.5. Παραγωγή μάθησης και προσαρμογή της μάθησης 
4.3.6. Ο νέος ρόλος της ηγεσίας 

Διόρθωση: 
Στην ενότητα 2.4.2, στην παράγραφο για τον Fayol, στην προτελευταία περίοδο (γραμμή 27 της σελίδας του βιβλίου) η φράση «εργασίες διεύθυνσης» να διορθωθεί σε «εργασίες διοίκησης».

 

Το σχετικό έγγραφο είναι Εδώ